Защита на лични данни
 
 
Новини
Съобщение във връзка с изготвянето на кадастрална карта на град Кнежа
05.04.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Във връзка с изготвянето на кадастрална карта на град Кнежа, ви уведомяваме, че екипите на фирмата- изпълнител „ГЕО 2000” ООД, започва извършването на геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради, съгласно публикуваната към настоящето съобщение Схема-график за преки геодезически измервания на територията на град Кнежа, предоставен от фирмата- изпълнител „ГЕО 2000” ООД.  Графикът е качен и на информационното табло в сградата на Общинска администрация- ет. 1.

          Апелираме към собствениците на недвижими имоти да не възпрепятстват работата на екипите при извършване на геодезическите измервания. При допускане на екипите до имотите следва да изискате да удостоверят самоличността си с бадж - идентификационна карта, върху които има положени подпис и печат на управителя на фирмата-изпълнител и на Кмета на Община Кнежа.

          Такси за извършване на замерванията НЕ СЕ СЪБИРАТ. Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се финансира от Държавата в лицето на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

          За повече информация, моля обръщайте се на следния телефон: 02 816 76 76 – офис на фирма „Гео 2000” ООД.

          За лицата, които все още не са предоставили документи за собственост на притежаваните от тях имоти, Ви уведомяваме, че могат да изпращат същите на електронна поща: kneja@cadastre.bg в срок до 30.05.2017 г.


Схема - график за извършване на измервания

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?