Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009
17.01.2018

17.01.2018г.

Решение №17 от 17.01.2018г.

 

Протокол №2

 

Протокол №3

 

10.01.2018г.

 

Съобщение: Отваряне на ценови оферти

 

18.10.2017г.

Протокол №1 съставен на 12.10.2017г.

 

07.08.2017г. 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009

 

Решение №430 от 07.08.2017г.

Обявление №0400-148

Документация, техническа спецификация, методика, проект на договеор.

Образци

Работен проект

 

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?