Защита на лични данни
 
 
Новини
На вниманието на всички хотелиери на територията на Община Кнежа
25.09.2017

 

 

 

 

Община Кнежа уведомява всички хотелиери на територията й, че:

 

           Съгласно чл. 116, ал.1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

            Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават в Община Кнежа информация за броя на реализираните нощувки чрез справка – декларация .

            Справката – декларация с приложение  извадка от регистъра на настанените туристи за отчетни период се подава в Община Кнежа сканирана в PDF формат по електронен път на e-mail: obstina_kneja@abv.bg или  в Община Кнежа на гише № 5 в ОЦУИГ . След  обработка подателят получава на своя e-mail или на гише входящия номер и справка за задълженията

                  Препоръчително е справката – декларация да се подава до 10-то     число на месеца, следващ месеца през който са осъществени нощувките, за да бъдат обработени и задълженията за туристически данък при условията и реда на Закона за местни данъци и такси да бъдат платени в срок.

             Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките. Върху невнесените в срок данъчни задължения се начислява лихва.

 

Справка-декрация

 

 

 

 

 

 

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?