Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа, и осъществяване на авторски надзор“
05.01.2018
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа