Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:
21.05.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ;

Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца;

Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия;

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия, с уникален № 00672-2018-0001

21.05.2018 г.

Решение № 265/21.05.2018 г. за изменение на Решение № 170/16.04.2018 г.
 

17.04.2018г.

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Доклад - разглеждане, оценка и класиране на оферти

Решение № 170 от 16.04.2018г.

 

19.02.2018г.

Разяснение с изх. № 5300-33

 

07.02.2018г.

Разяснение изх. № 5300-26

 

22.01.2018г.

Обявление

Решение

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?