Профил на купувача
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:
19.02.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия;Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия, с уникален № 00672-2018-0001

 

19.02.2018г.

Разяснение с изх. № 5300-33

 

07.02.2018г.

Разяснение изх. № 5300-26

 

22.01.2018г.

Обявление

Решение

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа