Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари, уникален № 00672-2018-0002
26.01.2018
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа