Защита на лични данни
Обявления
Търг с явно наддаване за: Продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г. - от отдел 3 и подотдел „ш”, попадащ в имот №343004 и отдел 7 и подотдели „е1” и „ж1”, попадащи в имот с номер №732055 по КВС на гр. Кнежа собственост на Община Кнежа
01.08.2018
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?