Защита на лични данни
 
 
Актуална информация
Стартира ремонтът на Народно читалище „Борба 1896”
18.03.2015

След подписаният на 13 март Протокол за откриване на строителна площадка иопределяне на строителна линия и ниво на строеж, стартират ремонтните дейностив читалището.

Ремонтът е на стойност 328 238 лв. и се финансира по Програмата за развитие населските райони /ПРСР/, Мярка 321, с проект депозиран в Местната инициативнагрупа МИГ „КНЕЖА” за „Ремонт и подобряване на културен център – Народночиталище „Борба 1896” гр.Кнежа”. Целтае реконструкция,основен ремонт и саниране сградата на читалището и осигуряване на достъп досградата и културните и образователни мероприятия на хора с увреждания. Всградата на читалището в град Кнежа се предвижда преустройство на помещенията,подмяна на дограмата, осигуряване на паркомясто за хора с увреждания, достъпенвход, достъп до читалнята и компютърната зала, както и до второ ниво и сутеренс платформа за хора с увреждания, изграждане на рампа за инвалиди иприспособяване на тоалетни. Предвидено е закупуване на ефектно осветление,озвучителна система и мебели. Всички заложени в проекта дейности следва дабъдат изпълнени в рамките на 12 месеца, след съгласуване и одобряване натръжните документации и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнителина дейностите по проекта.

            Проектъте в съответствие с Общинския план за развитие на община Кнежа, както и съсСтратегията за местно развитие на МИГ „КНЕЖА” и е насочен изцяло къмнаселението на община Кнежа, за което Народно читалище „Борба 1896” е център исредище на основните културни събития и мероприятия на територията на общината.Там се инициират и организират дейности в полза на местното население,самостоятелно или съвместно с местната власт, местните институции и местниябизнес. В читалищната сграда се намира единствената за града зала с над 500места за провеждане на общоградски събития, концерти, кино прожекции и други. Вчиталището ежегодно се провеждат редица значими събития. Две от емблематичнитеза Община Кнежа събития са Международния северен фестивал на аматьорскитетеатри „Звезден прах” и Празник на царевицата.

            Настоящатаинвестиция е начин за подобряване стандарта и средата на живот на хората врегиона и предоставяне на нови възможности за развитие и просперитет.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?