Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Актуална информация

18.03.2015
Стартира ремонтът на Народно читалище „Борба 1896”

След подписаният на 13 март Протокол за откриване на строителна площадка иопределяне на строителна линия и ниво на строеж, стартират ремонтните дейностив читалището.

Ремонтът е на стойност 328 238 лв. и се финансира по Програмата за развитие населските райони /ПРСР/, Мярка 321, с проект депозиран в Местната инициативнагрупа МИГ „КНЕЖА” за „Ремонт и подобряване на културен център – Народночиталище „Борба 1896” гр.Кнежа”. Целтае реконструкция,основен ремонт и саниране сградата на читалището и осигуряване на достъп досградата и културните и образователни мероприятия на хора с увреждания. Всградата на читалището в град Кнежа се предвижда преустройство на помещенията,подмяна на дограмата, осигуряване на паркомясто за хора с увреждания, достъпенвход, достъп до читалнята и компютърната зала, както и до второ ниво и сутеренс платформа за хора с увреждания, изграждане на рампа за инвалиди иприспособяване на тоалетни. Предвидено е закупуване на ефектно осветление,озвучителна система и мебели. Всички заложени в проекта дейности следва дабъдат изпълнени в рамките на 12 месеца, след съгласуване и одобряване натръжните документации и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнителина дейностите по проекта.

            Проектъте в съответствие с Общинския план за развитие на община Кнежа, както и съсСтратегията за местно развитие на МИГ „КНЕЖА” и е насочен изцяло къмнаселението на община Кнежа, за което Народно читалище „Борба 1896” е център исредище на основните културни събития и мероприятия на територията на общината.Там се инициират и организират дейности в полза на местното население,самостоятелно или съвместно с местната власт, местните институции и местниябизнес. В читалищната сграда се намира единствената за града зала с над 500места за провеждане на общоградски събития, концерти, кино прожекции и други. Вчиталището ежегодно се провеждат редица значими събития. Две от емблематичнитеза Община Кнежа събития са Международния северен фестивал на аматьорскитетеатри „Звезден прах” и Празник на царевицата.

            Настоящатаинвестиция е начин за подобряване стандарта и средата на живот на хората врегиона и предоставяне на нови възможности за развитие и просперитет.

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не