Наредба №5
30.03.2012
Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа

Наредба №21
09.09.2011
НАРЕДБА №21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА – ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА КНЕЖА

Наредба №13
04.04.2011
Наредба №13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството и на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредба №20
24.08.2010
Наредба No.20 за реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба №7 - отменена
31.03.2009
Наредба №7 за управление отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Кнежа

Нови възможности за грижа