Наредба №20
24.08.2010
Наредба No.20 за реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба №7 - отменена
31.03.2009
Наредба №7 за управление отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Кнежа

Наредба №4
31.03.2009
Наредба No.4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба №15
16.10.2008
Наредба №15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти

Наредба №17
16.10.2008
Наредба No.17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или премахване на строежи на територията на община Кнежа

Наредба №18
16.10.2008
Наредба No.18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа