Предложение за изменение на наредба
04.12.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в община Кнежа тук!

Предложение за изменение на наредба
10.09.2015
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!

Проект на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
28.08.2015
Проект на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Кнежа тук!

Предложение за изменение на наредба
13.07.2015
Предложение за приемане на наредба за изменение на Наредба №22 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Кнежа тук!

Проект на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кнежа
04.05.2015
Проект на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кнежа

Наредба №9
23.04.2015
Проект за допълнение към наредба №9 на Общински съвет Кнежа за 'определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги'.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа