Наредба №4
23.04.2015
Проект за изменение на наредба №4 на Общински съвет Кнежа за 'реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество'.

Наредба №1
23.04.2015
Проект за допълнение на наредба №1 на Общински съвет Кнежа за 'поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа'.

Наредба №7
01.04.2014
Наредба №7 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община КнежаНа основание чл. 22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците ще се проведе публично обсъждане на Наредба №7 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Кнежа, което ще се състои на 08.04.2014г. от 14,00 часа в сградата на Социален комплекс /кухня майка/ гр.Кнежа.  За контакти се обръщайте към гл. експерт "Екология" - Миглена Горнишка, стая №307 в сградата на Община Кнежа, тел. 72 55.

План за развитие
27.02.2014
План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г. тук

Наредба
04.04.2011
Наредба №11 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за поемането на общински дълг.

Наредба
13.01.2011
НАРЕДБА №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа