Правилник - Отпуски
14.01.2014
Вътрешен правилник за ползване, прекъсване и отлагане на различните видове отпуски в Общинска Администрация - Кнежа тук

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа
03.07.2013
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 2011-2015

Устройствен правилник /отм./ (архив)
30.10.2012
Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа в сила от 30.10.2012г.

Етичен кодекс
29.11.2011
Етичен кодекс на общинския съветник

Устройствен правилник /отм./ (архив)
13.04.2011
Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа /отм./ (архив)

Устройствен правилник /отм./ (архив)
31.07.2008
Устройствен правилник на Община Кнежа в сила от 26. 07. 2008 г./ отм./ (архив)

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа