Съобщение
24.11.2014
Разрешение за стоеж по проект: "Разпределителен газопровод в ПИ 739008 - Североизточен район - извън строителни граници" тук

Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите
12.11.2014
Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите

Във връзка със издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци
15.08.2014
Необходимо е провеждане на процедура по реда на глава II от Наредбата за ОС - подробности тук

Издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци"
14.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

Обява за Обществеността: Инвестиционно предложение
05.08.2014
Инвестиционно предложение от Величко Пенов Андреев и Община Кнежа

Обявление: Изменение на подробен устройствен план
01.08.2014
Обявление: Изменение на подробен устройствен план - подробности тук

Нови възможности за грижа