Обява на Областен Военен Отдел
19.01.2015
Конкурс с кандидати за военна служба - повече информация тук

Съобщение
24.11.2014
Разрешение за строеж по проект: "Промишлена газова инсталация на зърносушилня" към "База за съхранение на сухо зърно - силозен тип" тук

Съобщение
24.11.2014
Разрешение за стоеж по проект: "Разпределителен газопровод в ПИ 739008 - Североизточен район - извън строителни граници" тук

Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите
12.11.2014
Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите

Във връзка със издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци
15.08.2014
Необходимо е провеждане на процедура по реда на глава II от Наредбата за ОС - подробности тук

Издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци"
14.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа