Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
05.12.2016
Разрешение за строеж

05.12.2016
Покана за партньорство на Община Кнежа

ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО



Във връзка с подаването и подбора на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР Община Кнежа кани неправителствени организации, работодатели и училища за свои партньори по проект „Социална интеграция на уязвими групи лица на територията на община Кнежа“. Моля желаещите да потвърдят писмено желанието си за партньорство до 12.12.2016 г. на следната електронна поща: obstina_kneja@abv.bg

 

 


01.12.2016
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Георги Цаков

Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Георги Цаков за основен ремонт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с административен адрес ул. "Димитър Бутански" №80 за магазин промишлени (нехранителни) стоки


30.11.2016
Разпределение на масивите за ползване в землището на с.Еница

Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Еница, община Кнежа;


30.11.2016
Разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Кнежа

Разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Кнежа, община Кнежа;


28.11.2016
Разрешение

Заповед №70 от 25.11.2016г. - Разрешение за изработване на Подробен Устройствен План - План за Регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ ХХ-1307 и ПИ №1308 в кв.63 по ЗРП на гр. Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не