Съобщение относно производство по създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.КНЕЖА, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН
23.12.2016Покана за партньорство на Община Кнежа
05.12.2016
ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВОВъв връзка с подаването и подбора на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР Община Кнежа кани неправителствени организации, работодатели и училища за свои партньори по проект „Социална интеграция на уязвими групи лица на територията на община Кнежа“. Моля желаещите да потвърдят писмено желанието си за партньорство до 12.12.2016 г. на следната електронна поща: obstina_kneja@abv.bg

 

 


Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Георги Цаков
01.12.2016
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Георги Цаков за основен ремонт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с административен адрес ул. "Димитър Бутански" №80 за магазин промишлени (нехранителни) стоки

Нови възможности за грижа