Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари, уникален № 00672-2018-0002
30.03.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010
30.03.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010

 

30.03.2018г.

Решение №137 от 29.03.2018г.

Протокол съставен на 07.03.2018г.

 

24.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

20.09.2017г.

Обявление

Решение №494 от 20.09.2017

Документация

Образци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател)
30.03.2018

30.03.2018 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател) DN250 – 1793м.; Гл.клон I DN110 – 594м.; Гл.клон III DN110 – 738м.; Клон 82 DN 90 – 120м.; Клон 79 DN 90 – 309м.; Клон 78 DN 90 – 197м.; Клон 77 DN 90 – 273м.; Клон 106 DN 90 – 135м.; Клон 104 DN 90 – 249м. и Клон 107 DN 90 – 260м, с уникален № 00672-2018-0005

30.03.2018 г.

Решение 141 от 30.03.2018г.

Обявление №0400-80 от 30.03.2018г.

Документация

Черт. Ситуация- лист 1 към документацията

Черт. Ситуация- лист 2 към документацията

Образци

Работен проект


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”, с уникален № 00672-2018-0006
30.03.2018

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа с две обособени позиции:
22.03.2018


Обособена позиция 1: На бензиностанции на територията на гр. Кнежа
Обособена позиция 2: На бензиностанции извън територията на гр. Кнежа, с уникален № 00672-2018-0004

 

22.03.2018г.

Решение №122 от 22.03.2018г.

Договор за борсово представителство №186 от 14.03.2018г.

Спецификация 1

Спецификация 2


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.
22.02.2018

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.

22.02.2018 г.

Протокол №1 от 22.02.2018 г.

12.02.2018 г.

Обява №0400-33 от 09.02.2018г.

Проект на договор

Техническа спецификация

Образци


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа