Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
29.03.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“; № в РОП: 00672-2017-0003

24.03.2017
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Асфалтиране на улици на територията на Община Кнежа, предвидени в капиталовата програма на Общината за бюджетната 2017 година”

21.03.2017
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ“Стефан Цанов“ - гр.Кнежа“

17.03.2017
МБАЛ Кнежа обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД- гр. Кнежа”

16.03.2017
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“

15.03.2017
Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не