Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
07.10.2014
Отваряне на ценови оферти по проекти:

Отваряне на ценови оферти по проект: „Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа” - 09.10.2014г. от 15:00Отваряне на ценови оферти по проект: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”” - 09.10.2014г. от 16:00Отваряне на ценови оферти по проект: „Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа” - 10.10.2014г. от 10:00Отваряне на...


06.10.2014
Стартиране на процедури за

Избор на специалисти за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа":За позиция „Психолог”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук; АвтобиографияЗа позиция „Социален работник – 3-7 години”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук; АвтобиографияЗа позиция „Социален работник – 0-3 години”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук АвтобиографияЗа позиция „Юрист”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук АвтобиографияЗа позиция „Медиатор”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание...


01.10.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”Решение № 121/13.03.2014Обявление с изх. № 0400-74 тукЗаинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа,...


01.10.2014
Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Кнежа тук


30.09.2014
Публична покана на ОДЗ №2

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“Публична покана с уникален номер №9034160 тукДокументация за участие тукПриложения тук


30.09.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА РИТУАЛНА ЗАЛА:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА И РИТУАЛНА ЗАЛА  И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, НОВО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ” тукУникален идентификационен номер на поръчката: 00672-2014-0017


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не