Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
28.11.2014
„Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа”Обявление тукРешение № 332/12.06.2014 г. тукОтваряне на ценови оферти по проект: „Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа” - 10.10.2014г. от 10:0028.11.2014г. - Договор №223 от 28.11.2014г.

Протокол на МБАЛ Кнежа
26.11.2014
Протокол за разглеждане и оценяване на офертите по обществена с предмет: "Доставка на Рециклиран дигитален рентгенов апарат за рентгеноскопия и рентгенография с дистанционен контрол за нуждите на "МБАЛ Кнежа" ЕООД " тук

УВЕДОМЛЕНИЕ
24.11.2014
Удължава се срока за подаване на професионални биографии по проект "Осигуряване на интегрирани социални за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа" за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"За позиция Лекар-Гинеколог тукЗа позиция Социален работник 0-3 години тукЗа позиция Социален работник 3-7 години тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
24.11.2014
„Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”Решение № 122/13.03.2014г. тукОбявление с изх. № 0400-76 тукЗаинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
18.11.2014
„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” С.ЛАЗАРОВО ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 346/19.06.2014 г. тукОтваряне на ценови оферти по проект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” С.ЛАЗАРОВО ОБЩИНА КНЕЖА” - 10.10.2014г. от 11:0018.11.2014г. - Договор №217 от 18.11.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
11.11.2014
Удължава се срока за подаване на професионални биографии по проект "Осигуряване на интегрирани социални за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа" за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"За позиция Акушерка тукЗа позиция Лекар - Гинеколог тукЗа позиция Медицинска сестра тукЗа позиция Педиатър тукЗа позиция Психолог тукЗа позиция Юрист тукЗа позиция Социален работник 0-3 години тукЗа позиция Социален работник 3-7 години тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа