Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
30.10.2014
„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строежа по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа””Решение № 123/13.03.2014 тукОбявление с изх. № 0400-78Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа;...

Отваряне на ценови оферти по проект:
28.10.2014
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В МЕСТНОСТТА ”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА” - 03.11.2014Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
27.10.2014
Удължава се срока за подаване на професионални биографии по  проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа" за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”За позиция „Акушерка” - уведомление тукЗа позиция „Лекар-гинеколог” - уведомление тукЗа позиция „Медицинска сестра” - уведомление тукЗа позиция „Лекар-педиатър” - уведомление тукЗа позиция „Психолог” - уведомление тукЗа позиция „Юрист” - уведомление тукЗа позиция „Социален работник – 0-3 години” - уведомление тукЗа позиция „Социален работник – 3-7 години” - уведомление тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
24.10.2014
„Периодичнидоставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД- гр. Кнежа”Обявление на поръчка тукРешение за публикуване на поръчка тукДокументация за участие тукПроекто-договор  тукТехническа оферта тукЦенова оферта тук

Договор
22.10.2014
Договор по обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“ тук

Протокол по обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“
16.10.2014
Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска" - публикувана на 30.09.2014г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа