Отваряне на ценови предложения
14.10.2014
Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонт и подобряване на културен център Народно Читалище "Борба-1896" гр. Кнежа" - 11.09.2014г.28.03.2014г. - „РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”Решение №164/28.03.2014г. тукОбявление с изх. № 0400-93 тук14.10.2014г. - Договор за СН № 185 от 14.10.2014г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ПРОВЕЖДАНЕ НА 4 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ИЗВЪН КАТАЛОГА НА ИПА“
14.10.2014
Отговори на въпроси от участници в ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за „Провеждане на 4специализирани обучения извън каталога на ИПА“

УВЕДОМЛЕНИЕ
10.10.2014
Удължава се срока за подаване на професионални биографии по проект "Осигуряване на интегрирани социални за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"

Публична покана
08.10.2014
Избор на изпълнител за „Провеждане на 4 специализирани обучения извън каталога на ИПА” във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-19/22.07.2014 г., Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”Публична покана уникален номер 9034502 тукДокументация тук14.10.2014г.Отговори на въпроси от участници в ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за „Провеждане на 4специализирани обучения извън каталога на ИПА“12.11.2014г.Решение 638/10.11.2014г.Протокол

Отваряне на ценови оферти по проекти:
07.10.2014
Отваряне на ценови оферти по проект: „Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа” - 09.10.2014г. от 15:00Отваряне на ценови оферти по проект: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”” - 09.10.2014г. от 16:00Отваряне на ценови оферти по проект: „Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа” - 10.10.2014г. от 10:00Отваряне на...

Стартиране на процедури за
06.10.2014
Избор на специалисти за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа":За позиция „Психолог”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук; АвтобиографияЗа позиция „Социален работник – 3-7 години”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук; АвтобиографияЗа позиция „Социален работник – 0-3 години”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук АвтобиографияЗа позиция „Юрист”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание за работа и обхват на услугите тук АвтобиографияЗа позиция „Медиатор”:Покана за изразяване на интерес тук Техническо задание...

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа