Отваряне на ценови оферти
11.11.2014
Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА” - на 14.11.2014г.тукОтваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект "Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала"Гълъбин Боевски"""  - на 14.11.2014г. тук

Публична покана
10.11.2014
За избор на изпълнител за: „Доставка на рециклиран дигитален рентгенов апарат за рентгеноскопия и рентгенография с дистанционен контрол за нуждите на  „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”Публична покана с уникален номер 9035761 тукТехническа спецификация тукДекларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП тукДекларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП тукЦеново предложение тукТехническо предложение тукДекларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП тукАдминистративна справка тукДекларация относно срока на валидност на оферти тукМетодика тукПроект на договор тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
10.11.2014
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 328/10.06.2014 г. тукОтваряне на ценови оферти по проект: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА “ГЪЛЪБИН БОЕВСКИ”, ГР.КНЕЖА, ОБЩИНА КНЕЖА”” - 09.10.2014г. от 16:0010.11.2014г. - Договор №206 от 10.11.2014г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка ид. № в РОП: 00672-2014-0018 с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Кнежа"
04.11.2014
Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчкаОбявление Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Кнежа"Опорен план14.11.2014г.Разяснения на въпроси от участници изх. №:5300-1267-1/14.11.2014г.05.12.2014г.Протокол 1, съставен на 05.12.2014г.14.01.2015г.Отваряне на ценови предложения ще се проведе на 19.01.2015г. - за подробности тук28.01.2015г.Протокол 2, съставен на 24.01.2015г.Решение №62 от 28.01.2015г.

Прекратява се процедура по възлагане на обществена поръчка:
03.11.2014
Прекратява се процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и оборудване на ритуална зала:"Преустройство на част от приземния и подземния етаж на съществуваща административна сграда за тържествена и ритуална зала и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда, ново външно стълбище" стартирана на 30.09.2014г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
30.10.2014
„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строежа по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа””Решение № 123/13.03.2014 тукОбявление с изх. № 0400-78Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа;...

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа