Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
26.06.2014
 „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В М.”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА”Обявление тукРешение № 371/ 26.06.2014 г. тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
25.06.2014
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
25.06.2014
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук

Провеждане на конкурс
07.05.2014
Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "здравна консултация за деца" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"Покана за изразяване на интерес за позиция лекар-педиатърЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция стоматологЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестраЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция МедиаторЗадание за работа и...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
16.04.2014
Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Инертни материали;Обособена позиция 2: Бетон клас В20;Обособена позиция 3: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4Документация за участие тук

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
16.04.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м; Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;Публична покана с уникален №9028380 тукОписание на обекта на поръчката и техническа спецификация тукОбразци и указания за попълването им тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа