ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
16.04.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м; Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;Публична покана с уникален №9028380 тукОписание на обекта на поръчката и техническа спецификация тукОбразци и указания за попълването им тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
28.03.2014
„РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”Решение №164/28.03.2014г. тукОбявление с изх. № 0400-93 тук

Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка:
12.03.2014
„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“  - обявена на 10.01.2014г.Отваряне на ценови оферти на 14.03.2014г.Методика, променена с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тукУказания за участие, променени с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук

Разяснение открита процедура
19.02.2014
„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“Обявление с изх. № 0400-6 тукРешение №15 от 10.01.2014г. с изх. № 0400-5 тук Разяснение тук

Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка:
04.02.2014
„Организиране на специализиран превоз  на ученици през учебната 2013/2014 година до училища на територията на община Кнежа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” с три обособени позиции - обявена на 28.11.2013г.Съобщение за отваряне на оферти тук

Публична покана:
13.01.2014
"Разработване на определени компоненти от ОПР и на стратегически документи на общинско ниво, мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и програми“, по проект “Разработване и въвеждане на  мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-13-141 от 15.11.2013Публична покана с уникален номер 9024647Документация за участие тук

Нови възможности за грижа