Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
13.01.2014
Публична покана:

"Разработване на определени компоненти от ОПР и на стратегически документи на общинско ниво, мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и програми“, по проект “Разработване и въвеждане на  мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-13-141 от 15.11.2013Публична покана с уникален номер 9024647Документация за участие тук


10.01.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“Обявление с изх. № 0400-6 тукРешение №15 от 10.01.2014г. с изх. № 0400-5 тук19.02.2014г. Разяснение тук


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не