Защита на лични данни
 
 
Обявления


Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие"- Плевен
09.08.2018

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от закона за водите
02.08.2018

Търг с явно наддаване за: Продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г. - от отдел 3 и подотдел „ш”, попадащ в имот №343004 и отдел 7 и подотдели „е1” и „ж1”, попадащи в имот с номер №732055 по КВС на гр. Кнежа собственост на Община Кнежа
01.08.2018


Заповед на Областен управител на Област Плевен относно пожароопасен сезон 2018г.
25.06.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?