Защита на лични данни
Back up - Profil na kupuvacha


----------------------------------------------------------------

16.04.2014 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Инертни материали;Обособена позиция 2: Бетон клас В20;
Обособена позиция 3: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4


Документация за участие тук


----------------------------------------------------------------

28.03.2014 г. Обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”

Решение №164/28.03.2014г. тук


Обявление с изх. № 0400-93 тук

----------------------------------------------------------------

13.03.2014г. Открите процедура с предмет: „Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”

Решение № 122/13.03.2014г. тук

Обявление с изх. № 0400-76 тук

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

-----------------------------------------------------------------

13.01.2014г. "Разработване на определени компоненти от ОПР и на стратегически документи на общинско ниво, мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и програми“, по проект “Разработване и въвеждане на  мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-13-141 от 15.11.2013


Публична покана с уникален номер 9024647

Документация за участие тук

------------------------------------------------------------------

28.11.2013 г. Открита процедура с предмет :„Организиране на специализиран превоз  на ученици през учебната 2013/2014 година до училища на територията на община Кнежа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” с три обособени позиции

Документация за участие тук


04.02.2014г. Съобщение за отваряне на оферти тук


--------------------------------------------------------------------
10.10.2013 г.

 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2013-2014 г.” по обособени позиции

Публична покана с уникален номер № 9020912 тук

 Образци за подготовка на оферта тук

--------------------------------------------------------------------
20.08.2013г. Публична покана с предмет  „Закупуване на лек автомобил - МИКРОБУС на лизинг за нуждите на  „МБАЛ-Кнежа” ЕООД„

Публична покана с уникален № 9018961

Документация за участие тук

---------------------------------------------------------------------------------
10.07.2013г. 
„Закупуване на един брой фабрично нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Кнежа”

Публична покана уникален номер 9017536

Образци за подготовка на офертата тук


----------------------------------------------------------------------
23.05.2013г. - Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ Кнежа.

Публична покана с уникален номер 9015836

Приложения към поръчката тук


--------------------------------------------------------------------
01. 08. 2013 г.
„Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Кнежа, които не са включени в каталога на Институт по публична администрация и в проекта на НСОРБ” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Община Кнежа” по ОПАК, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-91/ 01.04.2013 г.“

05.08.2013г. Разяснение по документацията

Публична покана с уникален № 9018305

Документация за участие


-----------------------------------------------------------------------------
26.04.2013г.
- „Доставка на инертни материали за нуждите на Община Кнежа”

Публична покана с уникален номер 9014898

Образци за подготовка на оферта тук
-----------------------------------------------------------------------------
11.04.2013г.
„Доставка на сметосъбиращи съдове –метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.

Публична покана с уникален номер 9014271

Образци за подготовка на оферта

Разяснение тук-----------------------------------------------------------------------------
19.02.2013г. 
„Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж- гр. Кнежа”

Публична покана уникален номер 9012360

Техническа спецификация, опис на хранителните продукти и образци за подготовка на офертата
 
----------------------------------------------------------------------------
11.02.2013г.
„Доставка на катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4”

Публична покана уникален номер 9012077

Образци за подготовка на офертата тук

-----------------------------------------------------------------------------

07.01.2013г.
Закупуване на един брой мултифункционален багер- челен товарач-втора употреба за нуждите на Община Кнежа”

Публична покана уникален номер - 9010862

Образци за подготовка на офертата

-----------------------------------------------------------------------------
23.10.2012 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа за експлоатационен сезон2012-2013 г.

Публична покана с уникален номер 9007800

Образци за подготовка на офертата


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Осъществяване на строителен надзор по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и предотвратяване на наводнения на територията на община Кнежа, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."


Публична покана с уникален номер 9000571

Техническа спецификация

Указания за подготовка на офертата

Образци------------------------------------------------------------------

28.11.2013г. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ Обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет : „Доставка на технологично оборудване по проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кнежа”

Покана за представяне на оферти


-------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор на обект:Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица”- Стара гимназия в гр. Кнежа ”

 

Решение №524 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук


17.02.2013г. - Отваряне на оферти - 19.02.2014г.

 

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа;

Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане/оборудване на обект: „Дневен център за възрастни хора -преустройство на училище „Кнежица” - Стара гимназия в гр.Кнежа ”

 

Решение №525 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук


28.01.2014г. Съобщение: Отваряне на оферти - 31.01.2014г.


04.02.2014г. Съобщение: Отваряне на оферти - 07.02.2014г.Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

----------------------------------------------------------------------

15.11.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица”- Стара гимназия в гр. Кнежа”, включително непредвидени разходи за СМР17.03.2014г. - Отваряне на оферти


25.11.2013г. - Разяснение


28.11.2013г. - Разяснение


5.12.2013г. - Разяснение


6.12.2013г. - Разяснение


9.12.2013г. - Разяснение


13.12.2013г. - Разяснение

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 1 тук

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 2 тук

                      - Спецификация външна дограма КОРПУС 3 тук


18.12.2013г. - Разяснение


20.12.2013г. - Разяснение


27.12.2013г. - Разяснение

                        ОВК Проект тук


30.12.2013г. - Разяснение


Решение №523 от 15.11.2013г.

 

Обявление тук

 

Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен денв административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 620500; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.


-----------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2013 г. „Извършване на функционален анализ в Община Кнежа“ по проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа“, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-11-5 от 25.09.2013год.


21.11.2013г. - Разяснение

25.11.2013г. - Разяснение


Публична покана с уникален номер 9022367

Документация за участие

 
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
02.10.2013 г.
 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”

Документация за участие

Съобщение отваряне на ценови оферти

-------------------------------------------------------------------
26.09.2013г.
Процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 «Дафинка Чергарска»

Публична покана с уникален № 9020388

Документация за участие тук

---------------------------------------------------------------------------------
18.06.2013г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"  тук

-Документацията бе достъпна до 17:00 на 10.7.2013г.

03.09.2013г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти тук
-----------------------------------------------------------------------
15.05.2013г. -

„Консултантска услуга за подготовка на тръжна документация, необходима на община Кнежа, за провеждане на процедура по реда на глава Осма „а” от ЗОП, във връзка с чл. 14,ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Кнежа, които не са включени в каталога на Институт по публична администрация и в проекта на НСОРБ” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Община Кнежа” по ОПАК, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-91/ 01.04.2013 г.

Публична покана с уникален номер 9015489

Документация за участие тук
-----------------------------------------------------------------------------
Обществена поръчка: "Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на община Кнежа"

Документация за участие


Съобщение за отваряне на ценови оферти
------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2012г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Община Кнежа”

02.11.2012г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документация за участие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за ОДЗ №2 "Дафинка Чергарска" Кнежа.


Публична покана с уникален номер 9006665

Документация за участие

Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?