Защита на лични данни
 
 
Актуална информация

Годишни отчети
07.03.2016
Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ   ФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ по изпълнение на програмите по чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015г. В ОБЩИНА КНЕЖА
15.02.2016

Открихме Дневен център за възрастни хора
19.09.2015
  На 27 август, четвъртък, кмета на община Кнежа Симеон Шарабански и директорът на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” гр. Плевен срязаха лентата дневния център.  С проект по Мярка 321 на ПРСР ремонтирахме полуразрушената сграда на старата гимназия „Кнежица”. Проектът е на стойност над 2 млн. лв. и превърна старата сграда в нов, съвременен център, който ще играе ролята на социално средище за всички възрастни хора в общината. В програмата за откриването участие взеха певческата група към Клуб на инвалида гр. Кнежа, Мария Бурдиняшка с изпълнението на „Молитва на пенсионера” и Цветана Джанабетска със стихотворението „Наш фестивал”. След официалната част, всички присъстващи имаха възможността да газгледат сградата, кабинетите и всички нови придобивки....

Панаирни дни Кнежа 2015г.
24.08.2015

Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
27.07.2015
Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Стартира ремонтът на Народно читалище „Борба 1896”
18.03.2015
След подписаният на 13 март Протокол за откриване на строителна площадка иопределяне на строителна линия и ниво на строеж, стартират ремонтните дейностив читалището. Ремонтът е на стойност 328 238 лв. и се финансира по Програмата за развитие населските райони /ПРСР/, Мярка 321, с проект депозиран в Местната инициативнагрупа МИГ „КНЕЖА” за „Ремонт и подобряване на културен център – Народночиталище „Борба 1896” гр.Кнежа”. Целтае реконструкция,основен ремонт и саниране сградата на читалището и осигуряване на достъп досградата и културните и образователни мероприятия на хора с увреждания. Всградата на читалището в град Кнежа се предвижда преустройство на помещенията,подмяна на дограмата, осигуряване на паркомясто за...

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?