Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Общ устройствен план на община Кнежа

08.01.2016г.

Обяснителна записка по ОУП на община Кнежа тук!

Изображение №1 тук!;

            №2 тук!     №3 тук!    №4 тук!   №5 тук!   №6 тук!   №7 тук!   №8 тук!   №9 тук!

№10 тук!   №11 тук!   №12 тук!   №13 тук!  №14 тук!  №14.1 тук!   №14.2 тук!   №14.3 тук!

№14.4 тук!   №14.5 тук!   №14.6 тук!   №15 тук!   №16 тук!   №17 тук!   №18 тук!

 

08.01.2015г. Доклад за екологическа оценка на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. Актуална справка за извършените консултации тук!

08.01.2015г. Нетехническо резюме на ДЕО на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. SHP файлове - устройствени зони и местообитания тук!

 

20.05.2015г. Съобщение за провеждане на консултации с обществеността и дреги заинтересовани лица по чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. тук!


             20.05.2015г. Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

20.05.2015г. Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не