Общ устройствен план на община Кнежа

08.01.2016г.

Обяснителна записка по ОУП на община Кнежа тук!

Изображение №1 тук!;

            №2 тук!     №3 тук!    №4 тук!   №5 тук!   №6 тук!   №7 тук!   №8 тук!   №9 тук!

№10 тук!   №11 тук!   №12 тук!   №13 тук!  №14 тук!  №14.1 тук!   №14.2 тук!   №14.3 тук!

№14.4 тук!   №14.5 тук!   №14.6 тук!   №15 тук!   №16 тук!   №17 тук!   №18 тук!

 

08.01.2015г. Доклад за екологическа оценка на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. Актуална справка за извършените консултации тук!

08.01.2015г. Нетехническо резюме на ДЕО на ОУП на община Кнежа тук!

08.01.2015г. SHP файлове - устройствени зони и местообитания тук!

 

20.05.2015г. Съобщение за провеждане на консултации с обществеността и дреги заинтересовани лица по чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. тук!


             20.05.2015г. Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

20.05.2015г. Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

           04.08.2017 г. Решение № ПН ЕО 8/2017 г.на РИОСВ- гр. Плевен за необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на "Общ устройствен план на Община Кнежа.

Нови възможности за грижа