Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Проект: \"Разработване и въвеждане на мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа\"

1

        Стартира ново одобрено проектно предложение на Община Кнежа към Оперативна Програма "Административен Капацитет"(ОПАК), Приоритетна ос I "Добро Управление"
      Подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".
      Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

1
 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не