Защита на лични данни
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

/assets/Proekt---Osigirqvane-na-integrirani-socilani-uslugi/logo.jpg
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА
ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, „Допълнителна педагогическа  подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, „Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина", подбор на координатор на социалните услуги и шофьор ПО ПРОЕКТ” Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Кнежа” , ФИНАНСИРАН ПО ОПРЧР, ДБФП по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004  по процедура „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.


Услуга: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”

Услуга: "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

Услуга: „Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"

Методика, услуги, процедури.
 


Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?