Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.

BG05M9OP001-2.010-0302-C01
 ПРОЕКТ „Създаване на социално предприятие
"Шивашки цех" в Община Кнежа“


02.07.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

С тържествен водосвет открихме общинското социалното предприятие „Шивашки цех”, създадено по проект на Община Кнежа, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

 


 

Шивашкият цех се намира в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия – гр. Кнежа, където е извършен ремонт и е закупено необходимото оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала. В предприятието ще се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги  и др.

Проектът осигурява заетост на общо 19 работници от различни целеви групи: безработни младежи, безработни  над 50-годишна възраст, безработни лица с основно или средно образование, продължително безработни и др. На тях ще бъде подсигурена 18-месечна заетост, обучение, професионална квалификация, както и възможност да продължат кариерното си развитие и след това.

С изпълнението на проекта ще улесним достъпа до заетост и ще бъде осигурена подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г. - Текуща страница
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)