Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Стартира прием на заявления за здравен консултант

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
 
14.03.2016г.
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

        

       Община Кнежа обявява, че стартира прием на заявления за здравен консултант по проект BG05M9OP001-2.002-0053-C001 „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стартирането ще започне на 14 март 2016г. и ще продължи до 18 март 2016г. включително.

 

 1. I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗДРАВЕН КОНСУЛТАНТ:
 2. 1. Заявление до кмета на Община Кнежа за участие в подбора по образец – Приложение № 1;
 3. 2. Професионална автобиография (CV);
 4. 3. Копие на документ за самоличност;
 5. 4. Копие на диплома за завършено образование;
 6. 5. Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./;
 7. 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 8. 7. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №2;
 9. 8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 3;

 

 1. ЗДРАВНИЯ КОНСУЛТАНТ СЛЕДВА ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
 2. Консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим.
 3. Консултации за намиране на подходящи лечебни заведения, рехабилитационни центрове, аптеки.
 4. Консултация за предпазване от развитие на декубитуси.
 5. Осъществяване на контакт с личния лекар на потребителя.

 

   III. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН КОНСУЛТАНТ:

 1. Медицински специалист с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;
 2. Условия за стаж по специалността – 3 години;
 3. Да е дееспособно лице;
 4. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
 5. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

       Образец на заявлението за кандидатстване и приложенията ще се предоставят на кандидатите в стая №110 в общинска администрация Кнежа /офиса на проекта/

 

Крайният срок за подаване на документи е 18 март 2016г. включително.

 

За повече информация стая №110 в сградата на общинска администрация или на телефон: 09132 7683.


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант - Текуща страница
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)