Защита на лични данни
 
 
Обявления
ОБЯВЛЕНИЕ: Стартира частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
24.08.2017

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

       Община Кнежа обявява, че стартира частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница, Община Кнежа по проект BG05M9OP001-2.002-0053-C001 „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за лични и социални асистенти имат лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ:

 

o          да имат завършено основно образование;

o          да са регистрирани като безработни лица в  ТД „Бюро по труда“ Кнежа;

o          да са лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия, за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

o          да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

o          да не са поставени под запрещение;

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ/ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ:

 

o          писмено заявление по образец;

o          копие от лична карта;

o          автобиография;

o          копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв);

o          копие от сертификат за преминато обучение по подобен проект (при наличие на такъв)

o          копие от диплом за завършена основна степен на образование;

o          копия от други документи за придобити допълнителни квалификации, касаещи работата като социални асистенти/лични асистенти (при наличие на такива);

o          всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат;

Приемът на заявления ще започне на 25 август 2017 г. и ще продължи до 28 август 2017 г. включително.

       Заявления може да получите в сградата на общинска администрация – Кнежа, етаж 1, стая №110 или в Кметство с.Еница.

Крайният срок за подаване на документи е 28 август 2017 г. включително.

За повече информация стая №110 в сградата на общинска администрация или на телефон: 09132 7683.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?