Планове и стратегии
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
21.04.2017

Статут на звеното за вътрешен одит на община Кнежа
24.03.2017

Стратегически план на дейността по вътрешен одит за периода 2017-2019г.
17.03.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа