Правилници

Вътрешни правила на звеното за вътршен одит
13.02.2018

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа
19.07.2016
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа за периода 2015-2019 в сила от 30.06.2016г.

Устройствен правилник
19.07.2016
Устройствен правилник на общинска администрация Кнежа в сила от 19.07.2016г. тук!

Правила за реда и организацията на работа на комисия за закрила на детето
17.06.2016
Правила за реда и организацията на работа на комисията за закрила на детето

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа
16.05.2016
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа в сила от 28.04.2016г.

Правилник за комисията по етика и конфликт на интереси
16.05.2016
Вътрешни правила за работата на Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа