Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател)
25.05.2018

30.03.2018 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател) DN250 – 1793м.; Гл.клон I DN110 – 594м.; Гл.клон III DN110 – 738м.; Клон 82 DN 90 – 120м.; Клон 79 DN 90 – 309м.; Клон 78 DN 90 – 197м.; Клон 77 DN 90 – 273м.; Клон 106 DN 90 – 135м.; Клон 104 DN 90 – 249м. и Клон 107 DN 90 – 260м, с уникален...


Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с възложител „Аспарухов вал“ЕООД и с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на „Аспарухов вал“ЕООД и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“.
25.05.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Асфалтиране на улици от капиталовата програма на Община Кнежа за 2018 година", уникален № 00672-2018-0008
21.05.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:
21.05.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ;

Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца;

Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци;

Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия;

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия, с уникален № 00672-2018-0001


21.05.2018 г.

Решение № 265/21.05.2018 г. за изменение на...


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Осъществяване на строителен надзор по проект: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”
21.05.2018

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ:
09.05.2018

05.04.2018 г.

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, във връзка с обява изх. № 0400-92/05.04.2018 г.

09.05.2018г.

Решение №219 от 09.05.2018г.

Протокол съставен на 09.05.2018г.

 

17.04.2018 г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти изх. № 0400-98/17.04.2018 г.

 

05.04.2018г.

 

Обява 0400-92 от 05.04.2018г.

Образци


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?