Профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД
15.03.2018

Публично състезание за възлагане на  обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД

15.03.2018г.

Протокол № 2

Доклад по чл.103

Решение 1/15.03.2018г.

 

08.03.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

 

09.02.2018г.

Обявление

Решение

Документация

Спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

 


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.
22.02.2018

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.

22.02.2018 г.

Протокол №1 от 22.02.2018 г.

12.02.2018 г.

Обява №0400-33 от 09.02.2018г.

Проект на договор

Техническа спецификация

Образци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари, уникален № 00672-2018-0002
22.02.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“:
19.02.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия;Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия, с уникален № 00672-2018-0001

 

19.02.2018г.

Разяснение с изх. № 5300-33

 

07.02.2018г.

Разяснение изх. № 5300-26

 

22.01.2018г.

Обявление

Решение

Документация

Образци


Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“
14.02.2018

14.02.2018 г. Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“

 

14.02.2018г.

Решение №71 от 14.02.2018г.

Покана до Архитект Проект ЕООД 5300-30 от 14.02.2018г.

Образци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ:
06.02.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2018-0003.

 

06.02.2018г.

Обявление 0400-29 от 06.02.2018г.

Решение №47 от 06.02.2018г.

Документация

Образци

Работен проект


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа