Проект: \"Разработване и въвеждане на мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа\"


        Стартира ново одобрено проектно предложение на Община Кнежа към Оперативна Програма "Административен Капацитет"(ОПАК), Приоритетна ос I "Добро Управление"
      Подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".
      Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа