Защита на лични данни
 
 
Обявления

Превантивни мерки за опазване на свинете
31.08.2018Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие"- Плевен
09.08.2018

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от закона за водите
02.08.2018

Търг с явно наддаване за: Продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г. - от отдел 3 и подотдел „ш”, попадащ в имот №343004 и отдел 7 и подотдели „е1” и „ж1”, попадащи в имот с номер №732055 по КВС на гр. Кнежа собственост на Община Кнежа
01.08.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?