Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Профил на купувача

19.07.2017
Покана изх. № 5300-190/19.07.2017 г. за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Общински комплекс за социални услуги -"Кухня-майка", община Кнежа“, във връзка с Договор за съвместна дейност № РД04-94/04.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила” и Община Кнежа

Покана изх. № 5300-190/19.07.2017 г. за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Общински комплекс за социални услуги -"Кухня-майка", община Кнежа“, във връзка с Договор за съвместна дейност № РД04-94/04.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила” и Община КнежаПокана изх. № 5300-190/19.07.2017 г.Образец на количествено-стойностна сметка


29.06.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“, № в РОП: 00672-2017-0004

21.06.2017
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа на бензиностанции извън територията на гр. Кнежа уникален № 00672-2017-0007

15.06.2017
Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2017-0006

14.06.2017
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР/СРР по „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”

09.06.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА "; № в РОП: 00672-2017-0005

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не