Защита на лични данни
Профил на купувача

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, в п.и. с идентификатор 37376.1002.1959.1 по КК на гр. Кнежа, община Кнежа”, във връзка с обява изх. № 0400-75/22.04.2019 г.
22.04.2019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
18.04.2019


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36, по четири обособени позиции“, уникален № 00672-2018-0014
08.04.2019

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Изграждане на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа, ПИ с идентификатор № 37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, Община Кнежа, във връзка с обява изх. № 0400-23/19.02.2019 г.
29.03.2019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ОРЯХОВО”, уникален № 00672-2018-0016
12.03.2019

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?