Профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа, и осъществяване на авторски надзор“
11.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“, № в РОП: 00672-2017-0004
07.12.2017

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с изх. № 0400- 225/07.12.2017 г. предмет: „Доставка на автомобил- употребявана автовишка”
07.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010
24.11.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ОРЯХОВО”, уникален № 00672-2017-0008
21.11.2017

Събиране на оферти чрез покана до определени лица за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:
15.11.2017

Обособена позиция 1: Пясък


Обособена позиция 2: Мрежа армировъчна за бетон


 


15.11.2017 г.


Решение №694 от 15.11.2017г


 


Покана за участие
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа