Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Кнежа през 2019 г.”
12.12.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ОРЯХОВО”, уникален № 00672-2018-0016
07.12.2018

„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с уникален № 00672-2018-0011
09.11.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36, по четири обособени позиции“, уникален № 00672-2018-0014
26.10.2018

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на употребявана многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци”, във връзка с обява изх. № 0400-215/25.09.2018 г.
18.10.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален номер: 00672-2018-0014.
10.09.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?