Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача

„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с уникален № 00672-2018-0011
22.06.2018
22.06.2018 г. „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с уникален № 00672-2018-0011

Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квота на Община Кнежа по седем маршрутни разписания“ с обособени позиции, с уникален № 00672-2018-0010
19.06.2018

19.06.2018 г. Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квота на Община Кнежа по седем маршрутни разписания“ с обособени позиции, с уникален № 00672-2018-0010

19.06.2018 г.

Решение 326 от 19.06.2018г.

Обявление 0400-145 от 19.06.2018г.

Документация

Обраци


11.06.2018 г. Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за:Изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”
11.06.2018
Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за:Изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”

Заитване за оферта с изходящ №5300-124 от 11.06.2018г.

Образци

Публично състезание с предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, с уникален № 00672-2018-0009
08.06.2018
08.06.2018 г. Публично състезание с предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, с уникален № 00672-2018-0009

08.06.2018 г.

Решение 309 от 08.06.2018г.

Обявление 0400-138 от 08.06.2018г.

Документация

Образци

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Осъществяване на строителен надзор по проект: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. „Батак“, ул. „Шипка“, ул. „Перущица“ и ул. „Драва“ - от о.к.117 до о.к.356”
08.06.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател)
04.06.2018

30.03.2018 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА”- І ЕТАП:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА:Захранващ водопровод (тласкател) DN250 – 1793м.; Гл.клон I DN110 – 594м.; Гл.клон III DN110 – 738м.; Клон 82 DN 90 – 120м.; Клон 79 DN 90 – 309м.; Клон 78 DN 90 – 197м.; Клон 77 DN 90 – 273м.; Клон 106 DN 90 – 135м.; Клон 104 DN 90 – 249м. и Клон 107 DN 90 – 260м, с уникален...


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?