Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Профил на купувача

21.04.2017
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ“Стефан Цанов“ - гр.Кнежа“

18.04.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА "; № в РОП: 00672-2017-0005

18.04.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“, № в РОП: 00672-2017-0004

13.04.2017
Откриване на процедура "Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"

Решение № 3/13.4.2017г. за откриване на процедура "Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"


13.04.2017
Откриване на процедура за "Доставка на електроенергия за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"

Решение № 2/13.4.2017г. за откриване на процедура за "Доставка на електроенергия за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"


03.04.2017
Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“

Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“Протокол №2 от 29.03.2017г.

Решение №190 от 31.03.2017г.


20.03.2017

Протокол №1 от 20.03.2017г.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не