Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
01.10.2014
„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, община Кнежа”Решение № 121/13.03.2014Обявление с изх. № 0400-74 тукЗаинтересованите лица могат да получат документацията за участие в процедурата всеки работен ден в административната сграда на Община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев № 69 срещу представяне на документ за заплащане на нейната цена в размера, посочен в Обявлението, по банкова сметка на Общината - IBAN: BG 24 IABG 7494 8401 6205 00; ВIC: IABGBGSF; Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД; филиал Кнежа; Код за вид плащане: 447000  или на касата в Община Кнежа,...

Вътрешни правила
01.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Кнежа тук

Публична покана на ОДЗ №2
30.09.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“Публична покана с уникален номер №9034160 тукДокументация за участие тукПриложения тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
30.09.2014
РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА РИТУАЛНА ЗАЛА:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА И РИТУАЛНА ЗАЛА  И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, НОВО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ” тукУникален идентификационен номер на поръчката: 00672-2014-0017

Провеждане на конкурс
26.08.2014
Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"За позиция Медиатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция Социален работник/социален педагог:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция социален работник-координатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
26.06.2014
 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА "Обявление тукРешение № 370/26.06.2014 г. тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа