Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
16.04.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Инертни материали;Обособена позиция 2: Бетон клас В20;Обособена позиция 3: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4Документация за участие тук


16.04.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м; Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;Публична покана с уникален №9028380 тукОписание на обекта на поръчката и техническа спецификация тукОбразци и указания за попълването им тук


28.03.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”Решение №164/28.03.2014г. тукОбявление с изх. № 0400-93 тук


12.03.2014
Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка:

„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“  - обявена на 10.01.2014г.Отваряне на ценови оферти на 14.03.2014г.Методика, променена с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тукУказания за участие, променени с Решение за промяна № 50/24.01.2014 г. тук


19.02.2014
Разяснение открита процедура

„ Изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВК мрежа на град Кнежа в съответствие с Договор за БФП № DIR-51011116-С016 от Оперативна програма Околна среда по подробно описан списък“Обявление с изх. № 0400-6 тукРешение №15 от 10.01.2014г. с изх. № 0400-5 тук Разяснение тук


04.02.2014
Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка:

„Организиране на специализиран превоз  на ученици през учебната 2013/2014 година до училища на територията на община Кнежа, съгласно утвърдени маршрутни разписания” с три обособени позиции - обявена на 28.11.2013г.Съобщение за отваряне на оферти тук


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не