Публична покана на ОДЗ №2
30.09.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“Публична покана с уникален номер №9034160 тукДокументация за участие тукПриложения тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
30.09.2014
РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА РИТУАЛНА ЗАЛА:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА И РИТУАЛНА ЗАЛА  И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, НОВО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ” тукУникален идентификационен номер на поръчката: 00672-2014-0017

Провеждане на конкурс
26.08.2014
Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"За позиция Медиатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция Социален работник/социален педагог:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция социален работник-координатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
26.06.2014
 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА "Обявление тукРешение № 370/26.06.2014 г. тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
26.06.2014
 „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В М.”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА”Обявление тукРешение № 371/ 26.06.2014 г. тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
25.06.2014
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук

Нови възможности за грижа