Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2017-0006
09.08.2017

Покана изх. № 5300-190/19.07.2017 г. за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в Общински комплекс за социални услуги -"Кухня-майка", община Кнежа“, във връзка с Договор за съвместна дейност № РД04-94/04.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила” и Община Кнежа
19.07.2017

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР/СРР по „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян Михайлов", гр. Кнежа, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 138, пл. № 2614 по рег.план на гр. Кнежа, Община Кнежа”
14.06.2017

Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36
02.06.2017

Обява за събиране на оферти за организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
31.05.2017

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Асфалтиране на улици на територията на Община Кнежа, предвидени в капиталовата програма на Общината за бюджетната 2017 година”
26.05.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа