Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа, и осъществяване на авторски надзор“
19.02.2018

Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“
14.02.2018

14.02.2018 г. Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“

 

14.02.2018г.

Решение №71 от 14.02.2018г.

Покана до Архитект Проект ЕООД 5300-30 от 14.02.2018г.

Образци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009
17.01.2018

17.01.2018г.

Решение №17 от 17.01.2018г.

 

Протокол №2

 

Протокол №3

 

10.01.2018г.

 

Съобщение: Отваряне на ценови оферти

 

18.10.2017г.

Протокол №1 съставен на 12.10.2017г.

 

07.08.2017г. 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2017-0009

 

Решение №430 от 07.08.2017г.

Обявление №0400-148

Документация, техническа спецификация, методика, проект на договеор.

Образци

Работен проект

 


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с изх. № 0400- 225/07.12.2017 г. предмет: „Доставка на автомобил- употребявана автовишка”
20.12.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“, № в РОП: 00672-2017-0004
07.12.2017

Събиране на оферти чрез покана до определени лица за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:
24.11.2017

Обособена позиция 1: Пясък

Обособена позиция 2: Мрежа армировъчна за бетон

 

24.11.2017 г.

Договор № 345/ 24.11.2017 г

 

22.11.2017 г.

Протокол съставен на 21.11.2017г.

 

15.11.2017 г.

Решение №694 от 15.11.2017г

 

Покана за участие


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа