Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Асфалтиране на улици на територията на Община Кнежа, предвидени в капиталовата програма на Общината за бюджетната 2017 година”
26.05.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ“Стефан Цанов“ - гр.Кнежа“
09.05.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ“Стефан Цанов“ - гр.Кнежа“
09.05.2017

Откриване на процедура "Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"
03.05.2017

Откриване на процедура за "Доставка на електроенергия за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"
03.05.2017

Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“
03.04.2017
Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“Протокол №2 от 29.03.2017г.

Решение №190 от 31.03.2017г.


20.03.2017

Протокол №1 от 20.03.2017г.

Нови възможности за грижа