Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
02.10.2016
Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36

28.09.2016
Пряко договаряне по реда на Раздел III на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на 3 броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Община Кнежа”

31.08.2016
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка чрез покупка на 3 броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Община Кнежа”

25.08.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обект “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово и с. Бреница, община Кнежа” с две обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обект “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово и с. Бреница, община Кнежа” с две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово, община Кнежа”;

Обособена позиция №2: “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница, община Кнежа”,

с уникален номер 00672-2016-0007

25.08.2016г.

Протокол № 2

Протокол № 3

Решение №739/ 25.08.2016 г.

22.08.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти на 25.08.2016г.


03.08.2016
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на многофамилна жилищна сграда блок „Победа” с адрес: област Плевен, община Кнежа, гр.Кнежа, ул.Никола Петков” №8, находяща се в УПИ І, пл.№4152, кв.113 „а” съгласно ЗРП на гр.Кнежа“

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Инженеринг на многофамилна жилищна  сграда блок „Победа” с адрес: област Плевен, община Кнежа, гр.Кнежа, ул.Никола Петков” №8, находяща се в УПИ І, пл.№4152, кв.113 „а” съгласно ЗРП на гр.Кнежа“


03.08.2016
Решение №680 от 03.08.2016г

Протокол №2

Протокол №328.07.2016
Отваряне на ценови оферти08.06.2016

Документация

Образци

Техническо и енергийно обследване


05.07.2016
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, с надстройка тип вариопреса”, уникален № 00672-2016-0008

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не