Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
29.11.2016
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Асфалтиране на ул. „Панайот Хитов”, гр. Кнежа в отсечката от ул. „Райко Даскалов” до ул. „Георги Мамарчев””

06.10.2016
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Асфалтиране на улици на територията на Община Кнежа”

02.10.2016
Пазарни консултации за поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 във връзка с изпълнението на проект "Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ "Христо Ботев", УПИ I-518, кв.26 по плана на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен"

02.10.2016
Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36

28.09.2016
Пряко договаряне по реда на Раздел III на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на 3 броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Община Кнежа”

31.08.2016
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка чрез покупка на 3 броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Община Кнежа”

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не