Откриване на процедура "Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"
03.05.2017

Откриване на процедура за "Доставка на електроенергия за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД"
03.05.2017

Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“
03.04.2017
Поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа Общински комплекс за социални услуги – „Кухня-майка“Протокол №2 от 29.03.2017г.

Решение №190 от 31.03.2017г.


20.03.2017

Протокол №1 от 20.03.2017г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“; № в РОП: 00672-2017-0003
29.03.2017


Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“
16.03.2017

Нови възможности за грижа