Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2017-0001
28.02.2017

Договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа. Предмет на доставката са бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан, уникален № 00672-2017-0002
22.02.2017
Решение за откриване на процедура

Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2016-0012
02.12.2016
ОбявлениеРешение №968 от 02.12.2016г.Проект на договорДокументацияОбразци

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Асфалтиране на ул. „Панайот Хитов”, гр. Кнежа в отсечката от ул. „Райко Даскалов” до ул. „Георги Мамарчев””
29.11.2016

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Асфалтиране на улици на територията на Община Кнежа”
06.10.2016

Пазарни консултации за поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 във връзка с изпълнението на проект "Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ "Христо Ботев", УПИ I-518, кв.26 по плана на с. Бреница, община Кнежа, област Плевен"
02.10.2016

Нови възможности за грижа