Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД
09.02.2018

09.02.2018г.

Публично състезание за възлагане на  обществена поръчка с обект: „Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ- КНЕЖА " ЕООД

Обявление

Решение

Документация

Спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

 

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа