Декларации по ЗПКиОНП на Общинска Администрация

Росица Койнарска
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа