Добре дошли
Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Снимка от Кнежа

Slide 8

Снимка от Кнежа

Slide 9

Снимка от Кнежа

Slide 2

Паметник в град Кнежа

Slide 4

Снимка по време на празник

Slide 5

Празник в град Кнежа

 

Трудова заетост и Безработица

03.09.2014
Данни за Юли 2014г.

Данни за безработицата в община Кнежа за месец Юли 2014 г. тук


08.08.2014
Данни за Юни 2014г.

Данни за безработицата в община Кнежа за месец Юни 2014 г. тук


23.06.2014
Данни за Май 2014 г.

Данни за безработицата в община Кнежа за месец Май 2014 г. тук


24.12.2011
Данни за трудовата заетост през 2011г.

Общия брой на започналите работа през годината са 1187 лица, от които 1013 са устроени с помощта на посредническите услуги. От тях 448 са постъпили...


01.12.2010
Данни за месец ноември

Данни за безработицата в община Кнежа за месец ноември 2010 г.


20.09.2010
Данни за месец август

Данни за безработицата в община Кнежа за месец август 2010 г.


Данъчни услуги

17.01.2014
Други бланки

Искане за издаване на документИскане за издаване на удостоверение за данъчна оценкаЗаявление за регистриране на домашни кучета


17.01.2014
Декларации по ЗМДТ

Декларация по чл.19 ал.4 от Наредба №9 на Община Кнежа за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеДекларация по чл.71 т.1 от ЗМДТ за освобождаване...


10.01.2012
Актуализиран образец на декларация

Актуализиран образец на декларация за облагане с патентен данък по ЗМДТ


11.07.2011
Декларация

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (в сила от 1.07.2011 г.)


Общински бюлетин

05.09.2014
Август 2014г.

Общински бюлетин за месец Август 2014г.


08.08.2014
Юли 2014

Общински Бюлетин за месец Юли 2014г. тук


16.07.2014
Юни 2014г.

Общински Бюлетин за месец Юни 2014г. тук


08.07.2014
Май 2014г.

Общински Бюлетин за месец Май 2014г. тук


15.05.2014
Април 2014

Общински Бюлетин за месец Април 2014г. тук


15.04.2014
Март 2014г.

Общински Бюлетин за месец Март 2014г. тук


Информация за напредък по проект

12.12.2011
Доклад

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в Община Кнежа – Октомври 2011г.


12.12.2011
Граждански мониторинг

Граждански мониторинг на общинска услуга “Поддържане на уличната мрежа” Община Кнежа юни – август 2011 г.


12.12.2011
Доклад

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Домашен социален патронаж” (ДСП) в Община Кнежа - Юни 2011г.


12.12.2011
Доклад

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Домашен социален патронаж” (ДСП) в Община Кнежа - Юли 2011г.


12.12.2011
Доклад

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Домашен социален патронаж” (ДСП) в Община Кнежа - Август 2011г.


12.12.2011
Доклад

Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Домашен социален патронаж” (ДСП) в Община Кнежа - Септември 2011г.


Наредби

02.06.2014
Наредба №25

Наредба №25 - за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Кнежа


10.05.2014
Наредба №24

Наредба №24 - за опазване на околната среда и управление отпадъците на територията на община Кнежа


10.05.2014
Наредба №4

Наредба №4 - за реда за придобиване управление и разпореждане с общински имущество


10.02.2014
Наредба №9 - изм. 01.2014г.

Наредба №9 - за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги


10.02.2014
Наредба №16 - изм. 01.2014г.

Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа


30.12.2013
Наредба №23 - бюджетна прогноза на Община Кнежа

Наредба №23 -за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на...


Проектонаредби

01.04.2014
Наредба №7

Наредба №7 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община КнежаНа основание чл. 22, ал.3 от Закона за управление на...


27.02.2014
План за развитие

План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г. тук


04.04.2011
Наредба

Наредба №11 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за поемането на общински дълг.


13.01.2011
Наредба

НАРЕДБА №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА


Правилници

20.10.2014
Вътрешни правила за административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Кнежа тук


24.02.2014
Устройствен правилник

Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа в сила от 20.02.2014г. тук


03.02.2014
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа актуален към Януари 2014г. тук


14.01.2014
Правилник - Отпуски

Вътрешен правилник за ползване, прекъсване и отлагане на различните видове отпуски в Общинска Администрация - Кнежа тук


03.07.2013
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 2011-2015


30.10.2012
Устройствен правилник /отм./ (архив)

Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа в сила от 30.10.2012г.


Заповеди

13.03.2014
Заповед №112 от 04.03.2014г.

Заповед №112 от 04.03.2014г. за Бюджетите за 2014г. по учебни и учебно-възпитателни заведения.


05.03.2014
Заповед №103 от 26.02.2014г.

Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти от Община Кнежа за 2014г., за всяка отделна дейност към функция "Образование"


20.01.2014
Заповед №2 от 17.01.2014г.

Заповед №2 от 17.01.2014г.: Право на прокарване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура на Подземно кабелно ел. захранване 20kV за проучвателен сондаж Р-1...


28.02.2013
Заповед №42/11.02.2013г.

Заповед №42/11.02.2013г. относно Формули за разпределение на средствата получени по единнин разходни стандарти от община Кнежа за 2013г.


06.11.2012
Заповед №653/06.11.2012г

Заповед №653/06.11.2012г - Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация - Кнежа.


01.11.2012
Заповед 649/01.11.2012г.

Заповед 649/01.11.2012г., определяща районите за сметосъбиране и сметоизвозване в кметствата на Община Кнежа за 2013г.


Инструкции

16.01.2010
Инструкция

Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа


Планове и стратегии

15.07.2014
Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования

Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования (ДФ) и такива от смесен тип в общините от област Плевен за периода 2014-2020 година тук


01.04.2014
План за развитие

План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г.Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020г.Програма за...


18.06.2013
План и таблица

План за действие на Община Кнежа в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...


07.02.2013
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.

ПЕЕ на гр. Кнежа за периода 2013-2016г. тук


01.07.2011
Препис

Препис - извлечение по Протокол №85 от заседание на Общински съвет на 24.06.2011г.


01.07.2011
План

Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2007 – 2010 г.


Молби и заявления

14.11.2011
Удостоверение

Удостоверение за идентичност на имената


14.11.2011
Решение

Решение за прекратяване на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж...


07.11.2011
Решение

Разяснения по документация


07.11.2011
Решение

Решение №571/07.11.2011г. за удължаване на срок


31.10.2011
Покана

Покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен...


09.09.2011
Декларация

Декларация за вписване в избирателния списък по адрес на пребиваване


Протоколи ОбС

30.01.2015
Протокол №71

Протокол №71 тук


05.01.2015
Протокол №70

Протокол №70 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 19.12.2014г.


03.12.2014
Протокол №69

Протокол №69 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 28,11,2014г.


06.11.2014
Протокол №68

Протокол №68 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 30.10.2014г. тук


29.10.2014
Протокол №67

Протокол №67 от извънредното заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 22.10.2014г. тук


17.10.2014
Протокол №66

Протокол №66 от извънредното заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 13.10.2014г. тук


Обявления

19.01.2015
Обява на Областен Военен Отдел

Конкурс с кандидати за военна служба - повече информация тук


24.11.2014
Съобщение

Разрешение за строеж по проект: "Промишлена газова инсталация на зърносушилня" към "База за съхранение на сухо зърно - силозен тип" тук


24.11.2014
Съобщение

Разрешение за стоеж по проект: "Разпределителен газопровод в ПИ 739008 - Североизточен район - извън строителни граници" тук


12.11.2014
Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите

Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите


15.08.2014
Във връзка със издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци

Необходимо е провеждане на процедура по реда на глава II от Наредбата за ОС - подробности тук


14.08.2014
Издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци"

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ


Новини

30.01.2015
Военна академия обявява прием

Военна академия обявява прием тук


27.01.2015
Столетник в Кнежа

Преди век, на 25 януари 1915 година в Кнежа се ражда Димитър Иванов Пресолски. Сто години по-късно, в дома му, секретарят на Община Кнежа, Наталия...


26.01.2015
ВНИМАНИЕ! Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите...


23.12.2014
Коледен поздравителен адрес

Коледен поздравителен адрес на председателя на Общински съвет Кнежа тук


12.11.2014
Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите

Съобщенбие съгласно чл. 62а , ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите


28.10.2014
ОТКРИТА БЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

ОТКРИХМЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИДнес,28 октомври от 11ч. на площадката на ПСОВ в гр. Кнежа се състоя официалната церемония за откриването на обекта. Ръководителят...


Решения

02.07.2014
Решение №399 от 12.06.2014г на МС - относно концесия за добив на подземни богатства

Решение №399 от 12.06.2014г на МС - относно концесия за добив на подземни богатства от находище "Искър-Запад" на фирма "Проучване и добив на нефт и...


16.10.2013
Решение №1 от 16.08.2013г.

Решение №1 от 16.08.2013г. тук


Профил на купувача

21.01.2015
Във връзка с обществене поръчка на МБАЛ Кнежа с предмет:

"Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Кнежа" ЕООД"Решение №1 от 21.01.2015г. тукПротоколи тук


19.01.2015
Публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ - Кнежа” ЕООД”Публична покана с уникален номер 9038143Документация за участие...


13.01.2015
Договаряне

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект:...


08.01.2015
УВЕДОМЛЕНИЕ

Удължава се срока за подаване на професионални биографии по проект "Осигуряване на интегрирани социални за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа" за...


08.01.2015
Във връзка с обществене поръчка на МБАЛ Кнежа с предмет:

"Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Кнежа" ЕООД"Протокол №2 по чл.68, ал.10 от ЗОП тукСъобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП относно...


29.12.2014
Публична покана номер в РОП: 9037729 за участие в процедура с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги на Община Кнежа през 2015г."

Публична покана номер 9037729Техническа спецификацияОбразци и проект на договор 08.01.2015г. Разяснения тук


График заседания ОбС

21.01.2015
Сесия на Общински съвет - 28.01.2015г.

Свикване на редовна сесия на Общински съвет Кнежа на 28.01.2015г. тук


21.01.2015
График на заседанията на постоянните комисии за месец Януари 2015г.

График на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Кнежа за месец Януари 2015г. тук


18.12.2014
Сесия на Общински съвет - 19.12.2014г.

Свикване на редовна сесия на Общински съвет Кнежа на 19.12.2014г. тук


18.12.2014
График на заседанията на постоянните комисии за месец ДЕКЕМВРИ 2014 година

График на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Кнежа за месец ДЕКЕМВРИ 2014 година тук


20.11.2014
Сесия на Общински съвет - 28.11.2014г.

Свикване на редовна сесия на Общински Съвет Кнежа - 28.11.2014г. тук


20.11.2014
График на заседанията на постоянните комисии за месец НОЕМВРИ 2014 година

График на заседанията на постоянните комисии на общински съвет Кнежа за месец НОЕМВРИ 2014 година тук


Актуална информация

06.01.2015
Националната програма „Старт на кариерата“

Първият работен ден на 2015 г. бе и първият работен ден на две млади момичета, които бяха назначени в Община Кнежа на трудов договор по...


22.10.2014
Информация за престъпните деяния и произшествия, регистрирани на територията на РУП-Кнежа към 31 септември 2014г.

***Брой и динамика на регистриранитепрестъпления:· -Престъпления против личността – през2014 г. има регистрирани едно убийство и 2 отвличания;-Грабежи – регистрирани 4 бр.**При кражбите са регистрирани...


17.10.2014
Карта на град Кнежа

За по голям размер тук


03.10.2014
Информация за престъпните деяния и произшествия, регистрирани на територията на РУП-Кнежа към 30 август 2014г.

*Брой и динамика на регистриранитепрестъпления:·Престъпления противличността – регистрирани са 1 грабеж придружен с убийство и 2 отвличания;·Грабежи – регистрирани3 броя за полугодието на 2014г.*Регистрирани кражби...


03.10.2014
Стартира Осмият фестивал на царевицата в Кнежа

Вчера дадохме началото на Осмият фестивал на царевицата, който се провеждавсяка година в града ни под патронажа на Народно читалище „Борба 1896” и ОбщинаКнежа. ...


05.09.2014
Осми фестивал на царевицата

Регламент на фестивала тукЗаявка за участие тук


 
Анкета
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
 
Търсене