Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Обявления
Община Кнежа обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа
30.10.2019

Община Кнежа обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа при следните условия:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 584/29.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа при следните условия:

 

  1. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.

 

  1. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит; разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит. Наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията с цел да оцени тяхното функциониране и да осигури навременното им актуализиране при промени в условията. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията, като дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

 

  1. Изисквания към кандидатите:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в повече от два одитни комитета.

 

  1. Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю.

 

  1. Необходими документи за участие в подбора:
  • Заявление за участие по образец съгласно Приложение № 1;
  • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  • Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com

 

 

  1. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Община Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69 в срок до 17.00 часа на 13.11.2019 г.

 

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

 

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа.

 

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

 

Приложения:

Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение 1/

Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /Приложение 2/

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – главен вътрешен одитор, тел. 09132 7997, е-mail: p.pisashka@abv.bg

 

.

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?