Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.

Дата на публикуване: 09.09.2021 09:25

 

 

 

ОБЯВА

 

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Детски кът в Община Кнежа“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-1.096-0029-С01, процедура BG05М9ОP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Кнежа в качеството си на Бенефициент обявява прием на заявления за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.

 

По проекта се предвижда осигуряване на трудова заетост на 3 безработни лица за полагане на почасови грижи за деца на служители и работници в община Кнежа за период до 12 месеца. Лицата ще сключат трудови договори с кмета на община Кнежа за период до 12 месеца. Размерът на възнаграждението на всяко лице ще бъде съобразен с размера на средната брутна месечна заплата за икономическа дейност “Хуманно здравеопазване и социална работа” за последната година /по данни на НСИ/ и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

 

Кандидатите следва да притежават образователна степен или професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или да са преминали обучение за полагане на грижи за деца. Кандидатите следва да са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.

Целевата група са деца от 2 до 12 години, групирани по възраст.

 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

-  Умения за работа с деца и работа в екип;

-  Спазване на конфиденциалност;

-  Готовност за работа с деца, вкл. и с увреждания;

-  Комуникативност и мотивация за работа;

-  Кандидатът да е физически здрав;

-  Да не е осъждано лице за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

-  Да притежава компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Кандидатите следва да представят следните документи:

1.Заявление до кмета на Община Кнежа за участие в подбора по образец - Приложение №1;

 1. Професионална автобиография (CV);
 2. Копие на документ за самоличност;
 3. Копие на диплома за завършено образование;
 4. Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./ - при наличие на такива;
 5. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 6. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №2;
 7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 3;

Документите по образец могат да бъдат получени в Деловодството на община Кнежа или изтеглени от сайта на общината:  www.kneja_acstre.com

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Документи за участие в подбора ще се приемат от 13.09.2021 г. до 24.09.2021 г. включително, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в деловодството на Общинска администрация – гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69. Информацията и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Кнежа и на електронната страница: www.kneja_acstre.com

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът ще се проведе чрез събеседване/интервю с кандидатите. По време на събеседването, членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции на кандидата, мотивите за работа в сферата на грижите за деца. Резултатите от подбора след интервюто ще се публикуват на електронната страница на община Кнежа и на информационното табло в сградата, като за тази цел ще бъде изготвен списък с класираните кандидати. Комисията за извършване на подбор ще изготви протокол от проведения подбор, който ще бъде съгласуван с Кмета на община Кнежа. С избраните кандидати ще се сключат трудови договори. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Галя Шугльова – гл.експерт ПЕФМС и ръководител на проекта

Тел. 0889884811                                                                   

 


 1. ови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.... - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления