Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Други административни услуги

Дата на публикуване: 08.07.2019 08:03
Административни услуги "Зелена система"
Номер Име Информация
Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар информация
Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии информация
Услуга 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност информация
Административни услуги "Кадастър"
Номер Име Информация
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план информация
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра информация
Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър информация
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство информация
Административни услуги "Контрол по строителството"
Номер Име Информация
Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура информация
Административни услуги "Местни данъци и такси"
Номер Име Информация
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси информация
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък информация
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни информация
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация информация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства информация
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж информация
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство информация
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване информация
Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина информация
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство информация
Административни услуги "Реклама"
Номер Име Информация
Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи информация
Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение информация
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
Номер Име Информация
Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) информация
Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения информация
Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд информация
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи информация
Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър информация
Административни услуги "Социални дейности"
Номер Име Информация
Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии информация
Административни услуги "Транспорт"
Номер Име Информация
Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране информация
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
Номер Име Информация
Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение информация
Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства информация
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване информация
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект информация
Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение информация
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект информация
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите информация
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение информация
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект информация
Административни услуги Нотариална дейност
Номер Име Информация
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване информация
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Номер Име Информация
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние информация
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина информация
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път информация
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път информация
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име информация
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат информация
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) информация
Услуга 2053 Припознаване на дете информация
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес информация
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал информация
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние информация
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението информация
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. информация
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи информация
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал информация
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат информация
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца информация
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година информация
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители информация
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца информация
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес информация
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина информация
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина информация
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година информация
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес информация
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес информация
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена информация
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение информация
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение информация
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство информация
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България информация
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението информация
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) информация
Административно-технически услуги Общинска собственост
Номер Име Информация
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост информация
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост информация
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот информация
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти информация
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти информация
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение информация
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот информация
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост информация
Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове информация
Административно-технически услуги Устройство на територията
Номер Име Информация
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план информация
Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет информация
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти информация
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория информация
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти информация
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж информация
Услуга 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж информация
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти информация
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти информация
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи информация
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот информация
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране информация
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж информация
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ информация
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока информация
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти информация
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа информация
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба информация
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове информация
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост информация
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти информация
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени информация
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове информация
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект информация
Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите информация
Правни и административно-технически услуги
Номер Име Информация
Услуга 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган информация
Други
Номер Име Информация
Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) информация
Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) информация
Услуга 3 Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт информация

  1. Други административни услуги - Текуща страница