Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Инвестиционни проекти

Регистрър на одобрените проекти


Проект: "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България" MIS ETC Код 171 тук
Проект: Ивестиционно предложение на фирма  ЕТ "ЕТА Виолета Желева" за "Изграждане на мрежа на техническата инфраструктура - подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Кнежа, област Плевен."Проект:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна иканализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” - Пресконференция Информация - първа копка

Информация за дейността по направление ,,Инвестиционни проекти'' за периода 2008 - 2011г.

СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ/ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА КНЕЖА  ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

 

Финал на проект по оперативна програма "Регионално развитие": „Корекция и подобряване проводимостта на р. Гостиля в централна градска частна гр. Кнежа”Проект: „Ремонт и подобряване на културен център – Народно читалище „Борба 1896” гр.Кнежа”

 1. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 2. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 3. Процедури за подбор
 4. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 5. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 6. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 7. Информация за дарение
 8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 10. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 11. Документи за кандидатстване
 12. Програма РОМАКТ
 13. Стартира приемане на заявления
 14. Списък на одобрените кандитати
 15. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 16. Покана за изразяване на интерес.
 17. Край на ремонтните дейности
 18. Първа копка
 19. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 20. COVID-19-Дарение
 21. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 22. Осигуряване на топъл обяд
 23. Проект „Приеми ме 2015“
 24. "Процедура Независим живот"
 25. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 26. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 27. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)