Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Стартира приемане на заявления

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
                                                          

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         Община Кнежа обявява, че стартира приемане на заявления за социални асистенти и потребители на социалната услуга по проект BG05M9OP001-2.002-0053-C001 „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приема на зяавления ще започне на 30.11.2015г. и ще продължи до 04.12.2015г. включително.

 

I.                   Необходими документи за кандидатстване за социални асистенти:

 

1.      Попълнено заявление до Кмета на Община Кнежа (по образец);

 1. Копие на лична карта и оригинал за справка;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;

      5.   Копие от трудова/ви книжка/ки.

      6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация-свободен текст, с описание за завършен обучителен курс).

 

       II.  Необходими документи за кандидатстване за потребители на социалната услугата:

1.      Попълнено заявление до Кмета на Община Кнежа (по образец);

 1. Копие от лична карта и оригинал за справка;
 2. Копие от удостоверение за раждане (ако кандидата е дете, придружено от копие на лична карта на законния му представител и оригинал за справка);
 3. Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;
 4. Копие от експертно решение на ДЕЛК, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

 

        Заявления може да получите в сградата на общинска администрация, етаж 1, стая №110.

 

Крайният срок за подаване на документи е 04.12.2015г.

 

За повече информация стая №110 в сградата на общинска администрация или на телефон: 09132 7683.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

 1. Стартира приемане на заявления - Текуща страница
 2. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 3. Улично осветление
 4. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 5. Детски кът в Община Кнежа
 6. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 7. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 8. Процедури за подбор
 9. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 10. Информация за дарение
 11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 13. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 14. Документи за кандидатстване
 15. Програма РОМАКТ
 16. Списък на одобрените кандитати
 17. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 18. Покана за изразяване на интерес.
 19. Край на ремонтните дейности
 20. Първа копка
 21. Първа копка
 22. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 23. COVID-19-Дарение
 24. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 25. Осигуряване на топъл обяд
 26. Проект „Приеми ме 2015“
 27. "Процедура Независим живот"
 28. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 29. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 30. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 31. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 32. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 33. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”