Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Климат и релеф

К Л И М А Т     И    Р Е Л Е Ф

 

           Община Кнежа  е разположена в Северозападна България  на30 км. южно от р.Дунав,  в равнината между  р.Искър – на изток, р.Скът – на запад и Предбалкана – на юг.  Община Кнежа се простира на  площ  от 317 812 дка. През землището на град  Кнежа протича малката река Гостиля. Общината включва четири населени места –град Кнежа  и  селата Бреница, Еница и Лазарово. На запад граничи с  община Бяла Слатина, на север с община Оряхово, на изток с община Искър, на юг с община Червен Бряг. По-голямата част от терена има надморска височина от 100 до 200 м. а само в долината на р.Искър тя се движи от 0 до 100 м. Абсолютната височина надморското равнище за град Кнежа е 62 метра.

 

                   Община   Кнежа   попада  в  умерено-континенталната   климатична  подобласт   към    Европейско    

            континенталната   климатична област.     Континенталният   характер    на  Климата   е    много   добре   

            изразен.   Зимата   тук  е  най-студена  в  сравнение  с   всички  останали низини в страната,    а  лятото  

             горещо.     Високата   годишна   амплитуда     на     температурата    е   показател    за   силно изразения    

            континентален характер на климата.

 

топографска характеристика;

 

     Топографската  повърхност по-цялата  община е слабо  наклонена на североизток. В близост до източната граница на района минава р.Искър. Тя образува подлъжна, асиметрична долина, чийто десни брегове са стръмни и високи, а левите полегати. Равнинният и слабо хълмист характер на релефа позволява много добре да се развива  селското стопанство.

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?