Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Състояние на водите

Дата на публикуване: 24.12.2011 16:20

С Ъ С Т О Я Н И Е   НА   В О Д И Т Е

 

             Водоснабдяването и канализациятана територията на Община Кнежа се обслужва от общинско дружество “Аспаруховвал” ЕООД. Краткосрочната и средносрочна стратегия на Дружеството цели повишаване на качеството на предлаганите услуги и ефективността на основната дейност, като основните програми за постигането на тези цели са програмата за намаляване на загубите на вода и програмата за гарантиране  на качеството на  питейната  вода. Водоснабдяването на общината се осъществява от подземни водоизточници. Всички населени места в общината са водоснабдени.Водоизточниците на общинско дружество “Аспарухов вал” ЕООД са извън населените места.

По данни от Бизнес плана на „Аспарухов вал” ЕООД за периода 2009-2013 г. собствените водоизточници, експлоатирани от дружеството,са 9 броя. Всяко от селищата се захранва със самостоятелна водопроводна система. Всяко от селата разполага със самостоятелен водоизточник, който представлява тръбни и шахтови кладенци и дренажи.

Водата в с. Лазарово се изпомпва от тръбен кладенец във водосъбирателна шахта, свързана с подземен дренаж, от където се препомпва във водосъбирателна кула и от там по гравитачен път захранва селото.

В с. Бреница водата се помпа във водосъбирателна шахта в помпена станция в селото, от където с друга помпа се тласка директно в системата.

Собствените водоизточници експлоатирани от дружество ВиК в гр. Кнежа  са 4 броя. Селището се захранва със самостоятелна водопроводна система.

Град Кнежа разполага с четири помпени станции:

  • ПС "Свинско езеро", която се захранва от два тръбни и един шахтов кладенец, които на самоизлив се събират в събирателна шахта от където с помпа се тласкат в общия водосъбирател на града, в който се събират водите на всички ПС. Дебита на помпената станция е около 40 л/s. –  оборудвана  с 1бр. помпа 50Е80А Q=46 l/сек, h=70м мотор 55kw, резервна няма, хлораторно - работещо,  изградена СОЗ – сравнително добро състояние;
  • ПС "Пеев кладенец" тегли вода от шахтов кладенец на дълбочина 6 метра и тласка в общия водосъбирател на града, който е с вместимост 7 000 куб.м. Дебита на ПС е около 28 л/s. - оборудвана с 1бр. помпа 28МТ45.3 Q=28 l/сек, h=135м мотор 75kw, резервна няма, хлораторно работещо, изградена СОЗ – сравнително добро състояние;
  • ПС "Локвичка" тегли по същия начин както ПС "Пеев кладенец" и тласка в системата. Дебита и е около 10 л/s. ”- оборудвана с 1бр. помпа 12Е50АМ, Q=11 l/сек, h=44м мотор 10kw, резервна няма, хлораторно няма,  разрушена ограда СОЗ – много лошо състояние;
  • ПС "Трети двор" е с тръбен кладенец и потопяема помпа с дебит 6л/s  и тласка в системата. Оборудвана с 1бр. помпа “VILLO” потопяема, Q=7 l/сек, h=70м мотор 7,5kw, резервна няма, хлораторно няма,  разрушена ограда СОЗ – много лошо състояние.

 

 

Таблица 27: Водоснабдителна система на територията на община Кнежа

 

Водоснабдителна система;

Локална водоснабдителна

Група

водоизточник

Дебит

l/sec

ПС

водоеми

Захранвано

населено

място

Кнежа

Пеев кладенец

28

да

 

Кнежа

 

Свинско езеро

43

да

 

Кнежа

 

Локвичка

11,7

да

 

Кнежа

 

Трети двор

7

да

 

Кнежа

Лазарово

Лазарово

5

да

 

Лазарово

 

Кл.шахтов дренаж

2

-

 

 

Еница

Еница

5

да

 

Еница

 

Кл.шахтов дренаж

11

-

 

 

Бреница

Трънова падина

2х7

да

 

Бреница

 

Лъката

17,5

да

 

 

ВСИЧКО:

 

114,2