Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020, № в РОП: 00672-2019-0003
07.11.2019

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” с уникален № 00672-2019-0004
16.09.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА "; № в РОП: 00672-2017-0005
02.07.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа, включваща асфалтиране, след завършени ремонти на канализационната система – втори етап“
04.06.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2019 г.“ Уникален номер 00672-2019-0002.
04.06.2019

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа на бензиностанции извън територията на гр. Кнежа уникален № 00672-2017-0007
03.06.2019

Избори
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?