Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент

Община Кнежа съобщава, че започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ на:
  • Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
  • Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.
Горепосочените лица могат да подават заявления по образец след изготвена индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа с определения брой часове за лична помощ, съобразно установената степен на зависимост.
За да се включите в Механизма „Лична помощ“ е необходимо да подадете заявление по образец в общината по настоящ адрес. Образец на заявление за включване в Механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ може да бъде предоставено в стая № 110 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, в деловодството на общината, в съответните кметства Бреница, Еница и Лазарово или изтеглено от сайта на Община Кнежа. С подаване на заявлението е необходимо да приложите и издаденото от Дирекция „Социално подпомагане“-Кнежа направление с определения в него брой часове за лична помощ. Заявленията се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на община Кнежа, първи етаж, стая № 110 или в деловодството на общината. В заявлението всеки кандидат може да посочи избрано от него лице за личен асистент. В случай, че не е посочено такова, общината в качеството й на доставчик на лична помощ може да предложи асистент. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В заявлението Вие, Вашия законен представител или упълномощеното лице изрично давате съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползвана услуга, а ако кандидатът е дете – до 380 лв. от месечната помощ за дете по чл.8д от Закона за социално подпомагане на деца, изплащана за деца с 90 и над 90 процента вид и степен на увреждане да се превеждат за заплащане на ползваната услуга. Важно е да знаете, че даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма „Лична помощ“. Трансферът на средствата ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата. Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината се уреждат чрез тристранно споразумение.
Първите асистенти ще бъдат назначени от 1 септември 2019 г. Законът за личната помощ НЕ допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника на финансиране за задоволяване на едни и същи потребности.

Заявление декларация за кандидатсване тук

За повече информация: тел. 09132 7683 – Петя Благьова-Координатор
                                    тел. 09132 7198 – Галя Шугльова – Главен експерт ПЕФМС

  1. Основна рубрика: Механизъм: Лична помощ
  2. Започва прием на заявления на кандидати за Лични асистенти
  3. Започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент - Текуща страница
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)